Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DXE.NL BV

Door een opdracht te verstrekken aan DXE.NL BV stemt u in met de volgende voorwaarden:

1. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van cryptovaluta op welk moment dan ook. 

2. De koop en verkoop van cryptovaluta is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. U verklaart hiermee ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.

3. DXE.NL BV bemiddelt in de aan- en verkoop van cryptovaluta, hetgeen betekent dat als gevolg van uw opdracht cryptovaluta op de verhandelbeurs zullen worden gekocht of verkocht.

4. Door een bedrag aan DXE.NL BV over te maken geeft u DXE.NL BV opdracht om ter hoogte van het overgemaakte bedrag de gewenste cryptovaluta voor u aan te kopen en stemt u in met de waarde van de aan te kopen cryptovaluta zoals deze door DXE.NL BV wordt bepaald en vastgesteld.

5. De waarde van de cryptovaluta wordt vastgesteld op het moment dat de transactie is uitgevoerd door DXE.NL BV.

6. Zodra u ons de opdracht geeft tot verkoop van (een deel van ) uw cryptovaluta portefeuille stemt u in met de verkoopwaarde van de cryptovaluta, op het transactiemoment.  

7. De waarde van de cryptovaluta wordt vastgesteld tegen de door DXE.NL BV te bepalen actuele koerswaarde verminderd met verkoopkosten. Als moment van ontvangst geldt het moment dat de transactie de status uitgevoerd heeft gekregen in uw account.

8. Bij de aankoop van cryptovaluta zullen deze worden opgeslagen in een door ons beheerde en beveiligde portefeuille. Bij de verkoop van cryptovaluta zullen de gelden worden verstuurd naar deze portefeuille.

9. Een voltooide betaling, alsmede het versturen van cryptovaluta door u aan ons kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Cryptovaluta kunnen nimmer geruild of geretourneerd worden. U heeft in dat geval slechts de mogelijkheid de cryptovaluta ter verkoop aan DXE.NL BV aan te bieden tegen de dan geldende inkoopkoers van DXE.NL BV.

10. U draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over een goede en veilige:
- internetverbinding;
- computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internetverbinding met  de website van DXE.NL BV kan worden gemaakt, die is voorzien van up-to-date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc.;
- e-mailaccount waartoe u uitsluitend zelf toegang heeft en via welk e-mail account de e-mailberichten van DXE.NL BV onbelemmerd kunnen worden ontvangen. In het geval niet voldaan is aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden, is DXE.NL BV niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van fraude.

11. DXE.NL BV doet er alles aan om fraude te voorkomen. DXE.NL BV is gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een transactie alle maatregelen te nemen die zij nodig acht. Ter voorkoming van fraude en/of misbruik is DXE.NL BV te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren, teneinde de transactie te onderzoeken en/of aanvullende informatie bij u op te vragen. Indien als gevolg van door DXE.NL BV te nemen maatregelen de uitbetaling van gelden en/of cryptovaluta  wordt uitgesteld en/of geannuleerd, is DXE.NL BV gerechtigd opnieuw de waarde van de cryptovaluta vast te stellen. U bent gehouden uw medewerking te verlenen aan deze door DXE.NL BV te nemen maatregelen.

12. DXE.NL BV is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd de opdracht niet uit te voeren en/of te annuleren. Bij een vermoeden of vaststelling dat in strijd is  gehandeld met deze algemene voorwaarden is DXE.NL BV eveneens gerechtigd het account te blokkeren. Bij het annuleren van een order door DXE.NL BV worden de aan DXE.NL BV  betaalde gelden en/of aan DXE.NL BV geleverde cryptovaluta geretourneerd na aftrek van de gemaakte kosten en de geleden schade door DXE.NL BV als gevolg van koersfluctuaties. DXE.NL BV is in geen geval schadeplichtig jegens u.

13. Alle informatie van DXE.NL BV (telefonisch, per e-mail of op de website) zijn vrijblijvend, informerend en zonder enige aansprakelijkheid van DXE.NL BV gegeven. DXE.NL BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door u als gevolg van koersfluctuaties.

14. Indien sprake is van een koop op afstand bij een aan- of verkoop door een consument, heeft u als consument in bepaalde gevallen het recht om zonder opgaaf van reden de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, het zogenoemde ‘herroepingsrecht’. Gelet op het feit dat de waarde van de cryptovaluta aan (koers-)schommelingen onderhevig is en DXE.NL BV daarop geen invloed heeft, wordt dit herroepingsrecht door DXE.NL BV uitgesloten. Het gaat hier om financiële transacties, die na akkoord uwerzijds niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. U kunt de ‘overeenkomst tot aan/verkoop van cryptovaluta’ dan ook niet meer ontbinden dan wel ongedaan maken, dit in de ruimste zin des woords.  

15. U aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de dienstverlening van DXE.NL BV via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website van DXE.NL BV of het account, het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een order, storingen van en/of gebreken in de website van DXE.NL BV en/of onderliggende hardware en/of (inter-) netwerkverbindingen en/of software waar het platform op draait. Behoudens opzet en grove schuld van DXE.NL BV is DXE.NL BV niet aansprakelijk voor deze bijzondere omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van de website van DXE.NL BV of het account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de website.

16. U stemt ermee in dat DXE.NL BV u op de hoogte houdt van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief, via direct marketing en/of reclameuitingen, die mogelijkerwijs interessant voor u is.

17. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

18. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van DXE.NL BV kan die klacht worden voorgelegd via info@dxe.nl of (schriftelijk) op het postadres van

DXE.NL BV. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken orders, transacties, saldi, relevante datum of data, de verwijten aan DXE.NL BV, overige relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden.

DXE.NL BV is gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op uw klacht te reageren. Pas nadat deze klachtenregeling is doorlopen, maar u vindt  dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, bent u gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 aan de rechter voor te leggen.

19. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.

20. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, trachten partijen onderling op te lossen.

Echter indien 1 of beide partijen niet tevreden zijn met de uitkomst hiervan, dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van DXE.NL BV, onverminderd het recht van DXE.NL BV om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.Registeren